Mô Phỏng Kiểm Tra Bền Cho Silo – Ansys


Mô Tả Công Việc Của Dự Án

Mô hình sử dụng phân tích tĩnh tuyến tính để kiểm tra bền.

Phần Mềm Sử Dụng

Dự án này sử dụng phần mềm Ansys Workbench để mô phỏng kiểm tra bền.

Một Số Kết Quả

Kết quả ứng suất tương đương trong phân tích tĩnh

Kết quả chuyển vị tổng trong phân tích tĩnh