Mô Phỏng Kiểm Tra Bền cho Bồn Bể – Ansys


Mô Tả Các Công Việc Của Dự Án

Silo chịu tải trọng bản thân, bên trong chứa đầy chất lỏng, Silo phải đủ bền cả trong trường hợp xảy ra động đất. Từ yêu cầu của đề bài, chúng ta chia bài toán thành các công việc như sau:

Công việc thứ nhất: Phân tích tĩnh miền đàn hồi

     Tải trong trường hợp này gồm có:

  • Trọng lượng bản thân Silo.
  • Chất lỏng chứa trong Silo.

Công việc thứ 2: Phân tích model để tìm ra các mode, phục vụ cho việc phân tích phổ đáp ứng.

Công việc thứ 3: Phân tích phổ đáp ứng để tìm ra giá trị ứng suất sinh ra thêm khi có động đất hoặc dư chấn.

Phần Mềm Sử Dụng

Dự án này sử dụng phần mềm Ansys Workbench để mô phỏng kiểm tra bền.

Một Số Kết Quả

Kết quả ứng suất tương đương trong phân tích tĩnh đàn hồi

Kết quả chuyển vị tổng trong phân tích tĩnh đàn hồi

Kết quả ứng suất tương đương trong phân tích đáp ứng phổ

Kết quả chuyển vị tổng trong phân tích tĩnh đáp ứng phổ